注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小慧工作室

快乐生活每一天!!

 
 
 

日志

 
 

三年级下册语文拼音练习  

2011-06-10 16:23:14|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

第一单元拼音练习

yàn zi    cáijiǎn    wěi jiān   wǔ dǎo   jù lǒnɡ   yī quān   bì lǜ

(    ) (      )  (     ) (     ) (     ) (     )(     )                                                          

zēnɡ tiān   zàn ɡē    ǒu ěr    wàn zǐ qiān hónɡ   lián penɡ  yīn fú

(        )  (      )  (    ) (             ) (        )(     )                                                            

dào tián   lüě ɡuò   qīn tínɡ   hé huā   āi āi jǐ jǐ    yǎn zòu  

(    )  (    )  (     ) (     ) (         ) (           )

yīshanɡ    fǎnɡ fú   piān piān qǐ wǔ    dànɡ yànɡ   bǎo zhànɡ

(    )  (     ) (             )  (       ) (       )                                                       

  

 

第二单元拼音练习

cuì niǎo   fù bù   lí mínɡ   chèn shān   ruìshì  pào pào   shí bì

(    )  (    )(     ) (      ) (     )(     ) (     )                                                           

yú wēnɡ   ōu zhōu    qǐ chénɡ   tòu liànɡ    zhàn lán    chuǎn qì

(    ) (     )  (      ) (       )  (      )  (     )                                                           

tè shū   sìyǎnɡ   shū shì   pí juàn   zhènɡ fǔ   jiù hù   luǒ lù 

(    ) (    ) (     ) (     ) (      ) (     )(     )

kuò dà   yù yù cōnɡ cōnɡ   wěi ɡǎn   dǒu qiào   zhòu jiànɡ   zào lí

(    ) (             ) (     ) (      ) (       )  (    )

sēn lín   ɡài fánɡ   kǎn shù   chái yān          

           (    )(      )(     )(     )

 

第三单元练习

yù yán   wánɡ yánɡ bǔ láo   shěn shì   lā xián   yán sù    shú xī

(    ) (             )  (     )  (     ) (     )(      )

kū lonɡ    dǎ liè   diāo zǒu   dà yàn   jiē fanɡ   hòu huǐ   quàn ɡào

(    ) (      ) (     ) (     )(      ) (     ) (     )

pán chan   liè kāi   jiào huì  yìng yào   bēi cǎn  qián pái  kào biān

(    )  (     ) (     ) (     )  (     ) (     )(     )

jīnɡ ɡōnɡ zhīniǎo  wèi ɡuó    shè jiàn   hé yán yuè sè    dīnɡ zhǔ

(             ) (      ) (      ) (           )  (     )

yù hé     bàn shǎnɡ    yì fú huà

(    ) (      )  (         )

 

第四单元练习

sài pǎo   yōu shānɡ    ān wèi   qínɡ bù zì jīn   jú miàn    duì wǔ

(    ) (      ) (       )(            ) (      ) (     ) 

rì yuè rú suō   ténɡ tònɡ    zhǔ xí   wú qiónɡ   fèn nù    chén mò

(         )  (       ) (     ) (      ) (     ) (     )

jiǎ ruò   yā què wú shēnɡ   jié zhī   xiàn mù    suī rán    suō huí   

(    ) (            )  (     ) (      ) (     )  (     )                                                         

jiū zhènɡ    shǔ jià    mò shuǐ    chénɡ rèn   yuán ɡù    jù lè bù

(     )  (      )  (     )  (      )  (     )  (      )                                                                

jiè chǐ    kuánɡ bēn   jiānɡ lái   jì rán      bì yè     shí jiànɡ

(     )  (      )  (     )  (     )  (     )  (      )                                                            

第五单元练习

zhù hè    shì fǒu   shuǐ ɡuàn    còu chénɡ   rěn bù zhù    dì ɡěi

(    ) (      ) (      )  (     )   (        ) (     )

 zuǒ ɡù yòu pàn   chónɡ fù   jiǔ jīnɡ   fán nǎo    zhì nèn   méi máo

(            )  (      )  (     ) (     ) (      ) (     )                                                    

yǎn ɡài   cǎo diàn    xùn sù   jiāo kě   qīnɡ róu   tuò mò   xuè xínɡ

(    )  (     )  (     )(     ) (     )  (     )(     )                                                         

qià qià    huǎn hé     wài pó     jiàn yì     biǎo dá    quán tou

(     ) (     )  (      ) (      ) (      )    (     )                                              

xiǎnɡ shòu   yī shēnɡ   cōnɡ cōnɡ   shū xuè  yǒnɡ chū    zhì zhǐ

(     )  (      )  (     )  (       )                                                                                                                                                                   

 

第六单元

mǐ lǎo shǔ   chà bù duō   pò bù jí dài   rèn hé   fán zhí   shū cài

(       ) (        ) (         ) (      )(      )(      )                                                 

dǐ dé shànɡ   nián línɡ   cénɡ jīnɡ   yī dàn   shā jūn   yù fánɡ

(       )  (       ) (      )(     ) (     )(     )                                                

yè mù jiànɡ lín   xuán ɡuà   ào mì   nǔ lì   dēnɡ shànɡ   wǎnɡ luò

(              ) (     ) (    ) (    ) (      )  (     )                                                       

 chǎnɡ kāi   liàn liàn bù shě   shè shì   zhuānɡ jià   ɡū jì   má fán

(       )  (             ) (      ) (       ) (    )(    )                                                      

shēnɡ cún    yě shòu   shuǐ zǎo   xìn xiānɡ   huǎnɡ rán dà wù

(       ) (      ) (     ) (        ) (            )

第七单元

hónɡ tónɡ tónɡ   wǎn xiá    bó zi   qī hēi   zhuànɡ dǎn   xiǎo zhèn

(          ) (      ) (     )(     ) (      )  (      )                                                           

wú yǐnɡ wú zōnɡ   tāo qián    bí zi   yóu yù   shuāi dǎo   shù qǐ

(           )  (       )(     )(     )(      ) (      )                                                       

mínɡ bù xū chuán   biāo zhǔn  chū shòu  tān diǎn  yá chǐ    fàn ɡuǎn

(             ) (       )(      )(      )(      ) (      )                                                            

wǔ ɡuān duān zhènɡ   ɡuān shǎnɡ   qīnɡ xī kě biàn   ɡòu sī   fù qián

(             )   (       )  (             ) (     )(      )                                                     

yì mú yì yànɡ   zhǎi xiǎo   tǔ duī   jiāo huàn

(          ) (       )(     )(       )                                                    

第八单元

rén yān xī shǎo   bǎi xìn   zhēnɡ yǎn   hàn zāi   tú dì    tā xià

(            )(      ) (      )(     ) (    )  (    )                                                          

pū ténɡ   tí xīn diào dǎn   qú dào   ɡuàn ɡài   hōnɡ lónɡ lónɡ

(     ) (             ) (    ) (     )  (            )                                                        

lù chū   qǐ qiǎo   xiónɡ xiónɡ dà huǒ   zhēnɡ zhá   xī miè   pēn huǒ

(    )(      )(               )  (       ) (    )(     )                                                      

quē shǎo   yě liàn   dà pén  yún xiāo    dù ɡuò     pínɡ mù    là zhú

(     ) (     ) (    ) (     )  (    )  (      )  (    )                                                          

tōu tīnɡ    rán shāo   yān mò     ɡuān yuán

(     )  (     )  (     )  (        )

  评论这张
 
阅读(382)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018